envirochem

4-7. jun 2023, Kladovo, Srbija

Naučni bar

  • Od mikroplastike do bioplastike
  • Per- i polifuroalkil jedinjenja – od izazova do rešenja