envirochem

4-7. jun 2023, Kladovo, Srbija

Potvrđeni predavači

Plenarni predavači

Jan Schwarzbauer

Polymers in the aquatic environment – their detection and analytical implications
Pročitaj više

Name: Prof. Dr. Jan Schwarzbauer

Laboratory for organic-geochemical Analyses
Institute of Geology and Geochemistry of Petroleum and Coal, RWTH Aachen University,
Lochnerstrasse 4-20, 52056 Aachen, Germany
Tel.: +49 241 8095750; Fax.: +49 241 80695750; e-mail: jan.schwarzbauer@emr.rwth-aachen.de

Higher Education / Academic Career:
1987 – 1993 Study of Chemistry, University of Hamburg, Diploma degree
1993 – 1997 PhD studies, Dr. rer. nat., University of Hamburg
1998 – 2004 Habilitation (Assist. Prof.), RWTH Aachen University
2004 – 2009 Priv.-Dozent (Assoc. Prof.) RWTH Aachen University
Since 2009 Full Professor for Organic Geochemistry and Environmental Chemistry, RWTH Aachen University
Since 1998 leader of the working group ‘Organic Environmental Chemistry’

Editorial work:
Editor-in-Chief of Environmental Chemistry Letters
Editor (Geochemistry) of Environmental Geology
Subject-Editor (Org. Geochemistry) of Journal of Soils and Sediments
Editor of following book series:

 • Environmental Chemistry for a sustainable world
 • Fundamentals in Organic Geochemistry

Research topics:

 • Organic pollutants in riverine water and sediment: origin, fate and distribution
 • Structure elucidation and characterization of unknown contaminants
 • Organic-geochemical characterization of bound residues in macromolecular organic matter of riverine
  systems and soils
 • Compound specific isotope analyses (CSIA) of organic pollutants
 • Geochronology of organic pollution in riverine systems
 • Analysis of synthetic polymers in soils and sediments
 • Biomarker analyses kerogen, oils and coals
 • Chemical characterisation of macromolecular organic matter in fossil material

Member of scientific associations:

 • Association of Chemistry and the Environment, ACE (since 2000 Member of the Board, 2003 –
  2009, 2016 Chairman)
 • European Association of Organic Geochemists, EAOG
 • Gesellschaft Deutscher Chemiker (German Association of Chemists), GDCh
 • Wasserchemische Gesellschaft (Association of Water Chemistry, Germany)
 • Fachgruppe Umweltchemie und Ökotoxikologie der GDCh
 • American Chemical Society (ACS)
 • Division of Environmental Chemistry ACS

Ivana Teodorović

Svet regulisanih hemikalija: gde smo i kuda idemo?
Pročitaj više

Dr Ivana Teodorović je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek za biologiju, a doktorsku disertaciju je odbranila 2003. na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijaciji Centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI), smer Inženjerstvo za zaštitu životne sredine. Zaposlena je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u zvanju redovnog profesora gde predaje Ekotoksikologiju i druge predmeta iz uže naučne oblasti zaštita životne sredine. Oblasti naučnog interesovanja Dr Teodorović su akvatična toksikologija, regulatorna ekotoksikologija i procena ekološkog rizika, a naučnim radom se bavi u okviru LECOTOX – Laboratorije za ekofiziologiju i ekotoksikologiju Departmana za biolgiju i ekologiju kojom i rukovodi. Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih naučno – istraživačkih, stručnih i razvojnih projekta, u koautorstvu je objavila preko 60 naučnih radova sa SCI liste (H indeks 19, 1500 citata) i veliki broj radova i saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima, uključujući i pozivna predavanja na skupovima i stranim univerzitetima. Od 2005 do 2010. god. bila je predsednica International Association for Danube Research (IAD) sa statusom posmatrača u ICPDR. Od 2013 godine je urednik časopisa Water Science and Technology (IWA publishing). Poslednjih desetak godina učesvuje kao evaluator kod većeg broja nacionalnh i internacionalnih agencija i fondova za finansiranje naučno-istraživačko-razvojnih projekata (EU REA, FORMAS Švedska, FCT Portugal, ARRS Slovenija). Od 2016. godine je ekspert Evropske Agencije za Bezbednost hrane (EFSA, Parma, Italija), gde doprinosi razvoju metodologija procene ekološkog rizika od regulisanih hemikalija (ERA), prvo kao član Panela za pesticide i njihove rezidujume (PPR), a potom u ERA radnoj grupi panela za hranu za životinje (FEEDAP) panela, a od nedavno rukovodi radnom grupom za razvoj i primenu modela u ERA.

Predavači po pozivu

Milica Balaban

Polimeri za energetsku primjenu: Između efikasnosti i zelene hemije
Pročitaj više

Dr Milica Balaban je vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Doktorirala je 2013. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti primenjene hemije. Bavi se istraživanjem u oblasti materijala, hemije životne sredine i zelene hemije sa posebnim fokusom na razvoj polimernih aditiva i modifikovanih polimera za različite primjene. Do sada je objavila preko 20 radova u međunarodnim časopisima i više od 30 saopštenja na međunarodnim konferencijama. Koautor je sedam poglavlja u monografijama međunarodnog značaja.
Bila je mentor tri doktorske disertacije, na Univerzitetu u Banjoj Luci i Univerzitetu u Beogradu, a trenutno je supervizor jednog doktorskog rada na Tehničkom univerzitetu u Bratislavi. Mentor je sedam master radova. Ponosna je na mentorstvo dva pobjednička rada na studentskim konferencijama. Aktivno radi na razvoju kurikuluma, reformskim procesima u obrazovanju na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju. Trenutno je koordinator dva nacionalna projekta, te dva bilateralna projekta sa Slovenijom i Slovačkom. Od 2015. godine obavlja dužnost rukovodioca Studijskog programa hemija na Prirodno-matematičkom fakulteta. Bila je šef Katedre za organsku hemiju u dva mandata i koordinator za međunarodnu saradnju Prirodno-matematičkog fakulteta. Od marta 2022. godine je prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci.

Miloš Momčilović

Razvoj i primena LIBS-a kao ekološki prihvatljive metode hemijske analize
Pročitaj više
Dr Miloš Momčilović, diplomirani fizikohemičar, viši naučni saradnik, zaposlen od 2006. godine u Laboratoriji za fizičku hemiju Instituta za nuklearne nauke Vinča. Od oktobra 2020. godine rukovodilac je Laboratorije za fizičku hemiju u kojoj je zaposleno više od 60 istraživača.
Doktorirao je 2014. godine na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Tema disertacije bila je interakcija impulsnog laserskog zračenja sa bakarnom metom; spektroskopija laserski indukovane plazme i površinske modifikacije. Glavne oblasti njegovog naučnog interesovanja su spektrohemija, spektroskopija laserski indukovane plazme (LIBS), laserska modifikacija površina, laserska sinteza nanočestica i hemija životne sredine. Član je Srpskog Hemijskog Društva i Društva fizikohemičara Srbije. Naučni rad ostvaruje kroz nacionalne i međunarodne projekte, a trenutno je rukovodilac srpskog tima na međunarodnom projektu Italija-Srbija u okviru programa „Grande Rilevanza“ pod nazivom „Micro LIBS Scan Elemental Mapping: a powerful tool for Cultural Heritage studies“ i rukovodilac srpske strane bilateralnog projekta sa Belorusijom pod nazivom „Synthesis of advanced nanoparticles by plasma techniques for the development of new electrochemical sensors“. Takođe, učesnik je na projektu bilateralne saradnje sa Mađarskom kao i na projektu u okviru programa transfer tehnologija Fonda za inovacionu delatnost. Koautor je na više od 40 radova objavljenih u međunarodnim časopisima kao i na više od 60 saopštenja prezentovanih na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Održao je predavanje po pozivu na međunarodnoj konferenciji iPlasmaNano-X održanoj 2019. godine u Poreču. Bio je mentor doktorske disertacije odbranjene 2019. godine na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dva master rada odbranjena na Fakultetu za fizičku hemiju.

Vladana Rajaković-Ognjanović

Multifunkcionalni materijali bazirani na primeni koncepta „nula otpada”
Pročitaj više
Vanredni profesor dr Vladana Rajaković-Ognjanović, dipl. inž.tehn. je zaposlena na Katedri za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je projekta: „ZERO-WASTE CONCEPT FOR FLOOD RESILIENT CITIES“ odnosno, „Primena koncepta NULA OTPADA u gradovima otpornim na kišne poplave“.
Projekat je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije. Pripada grupi projekata koji se vode pod potprogramom IDEJE. Aktivna je u nastavi na predmetima: Kvalitet vode i Osnove ekološkog inženjerstva. Autor je ili koautor radova u visoko cenjenim naučnim časopisima (objavljen broj radova na SCI listi: 30; ukupan broj citata: 747; h-indeks: 13; prema Scopus, 21.06.2022.). Vladana Rajaković-Ognjanović je uključena u projekte koji su prvenstveno iz oblasti prečišćavanja voda i zaštite životne sredine.

Sanja Jeremić

Na raskršću puteva razgradnje plastike i produkcije biomaterijala
Pročitaj više
Dr Sanja Jeremić je viši naučni saradnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu – IMGGI. Diplomirala je na Biološkom fakultetu 2007. godine, od kada je i zaposlena u Laboratoriji za molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama, IMGGI.
Doktorsku disertaciju na temu „Mehanizmi tolerancije slobodnoživećih bakterija i bakterija u biofilmovima na teške metale” odbranila je 2013. godine. Njena istraživanja su fokusirana na biotehnološki važne enzime kod bakterija i mogućnost njihove primene u prečišćavanju zagadjenih sredina, kao i na proučavanje biomaterijala: njihove sinteze, razgradivosti, i primene kao nosača za imobilizaciju enzima. Dr Sanja Jeremić je aktivno uključena kako u rad sa studentima, tako i sa srednjoškolcima zainteresovanim za naučno-istraživački rad. Pored toga, posvećena je promociji i popularizaciji nauke u Srbiji kroz brojne nacionalne i medjunarodne projekte. Koautor je na 30 naučnih radova objavljenih u medjunarodnim časopisima.