envirochem

4-7. jun 2023, Kladovo, Srbija

Teme

  • Analiza, sudbina i ponašanje zagađujućih supstanci u životnoj sredini.
  • Uticaj zagađujućih supstanci na biohemijske procese.
  • Unapređeni tretmani otpadnih tokova i nove tehnologije.
  • Radiohemijsko zagađivanje.
  • Intergracija zelene hemije u zaštitu životne sredine
  • Remedijacija zagađenih lokaliteta
  • Procena rizika, prevencija zagađenja, regulativa i mišljenje javnosti u oblasti zaštite životne sredine.
  • Hemija životne sredine u različitim obrazovnim programima